Informace pro rodiče

Mateřská škola je od 1.1. 2016 součástí Základní školy Družba, jejímž zřizovatelem

je Statutární město Karviná.

Původně byl však její provoz zahájen již 1.11. 1952, jedná se tedy o mateřskou školu

s velmi dlouhou tradicí.

Škola sídlí v jednopatrové vilové budově obklopené zahradou s herními prvky

pro děti a dostatečným prostorem pro volný pohyb dětí. O letošních hlavních

prázdninách proběhla ve škole částečná rekonstrukce, kdy bylo vyměněno staré

obložení, kryty topení, vestavěné skříně a celá jedna třída byla nově vybavena nábytkem.

Součástí MŠ je i vlastní školní jídelna.

Kapacita školy je 60 dětí, v letošním školním roce jsme otevřeli tři oddělení.

 1. Sluníčka

 2. Motýlci

 3. Berušky

První dvě oddělení jsou primárně určena pro děti plnící povinnou předškolní docházku,

tedy děti 5 – leté, třetí oddělení je určeno pro nejmladší dětí, kde dochází děti již od 2,5 let.

Děti se vzdělávají dle aktualizovaného ŠVP „Pohyb nás baví, hrajeme si a jsme zdraví“

s prvky tvořivé dramatiky. Snažíme se rozvíjet samostatnost, sebekontrolu, vést děti

ke zdravému sebevědomí, připravit je na život s danými pravidly a zprostředkovat jim

základní poznatky ze všech oblastí života.

Provoz mateřské školy:

 • denně 6.30 – 15.30 hodin

 

O omezení provozu, případně o uzavření školy jsou rodiče vždy informováni s dostatečným předstihem, prostřednictvím informační tabule ve vestibulu školy, webových stránek školy a Facebooku.

 

Školné

Směrnici naleznete zde.


Zápis

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a s sebou donese rodný list dítěte a občanský průkaz. U zápisu obdrží zákonný zástupce evidenční číslo. O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Výsledky budou oznámeny v zákonné lhůtě, a to vyvěšením seznamu dětí pod přiděleným evidenčním číslem. Seznam bude uveřejněn:

 • na dveřích mateřské školy
 • na informační tabuli ve vestibulu školy
 • na internetových stránkách školy

Nově vzniká pro zákonné zástupce povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. Pokud zákonný zástupce dítě k předškolnímu vzdělávání nepřihlásí, dopustí se přestupku podle § 182 a školského zákona. Dítě, pro něž je vzdělávání povinné se vzdělává ve spádové mateřské škole, tedy ZŠ a MŠ Družby, pokud se zák. zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu či individuální vzdělávání dítěte. Pokud zákonný zástupce volí jinou formu povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání, přípravná třída ZŠ či školy speciální) oznámí tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.

Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zák. 258/2000Sb). Toto ustanovení neplatí pro povinné předškolní vzdělávání.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrovaného lékaře (dle zák. 561/2004 Sb.)

 

Žádost o přijetí ke vzdělávání je ke stažení v sekci dokumenty nebo je k vyzvednutí v mateřské škole.


Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • stanovil ředitel školy a jsou platná od 3.1. 2017

Žádosti o přijetí jsou podávány ve stanoveném termínu a lze je podat i po stanoveném termínu. V případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nedosáhl kapacity MŠ, budou děti přijímány až do naplnění kapacity MŠ. Poté již žádosti přijímány nebudou. Tyto žádosti však budou evidovány a v případě uvolnění místa budou zákonní zástupci kontaktováni.

Kritéria k rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovený počet dětí na jednu třídu dle vyhl. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání stanovil ředitel školy takto:

 • dítě po odkladu povinné školní docházky
 • dítě v posledním ročníku MŠ před zahájením povinné školní docházky ( dítě 5-leté)
 • dítě, jehož sourozenec již mateřskou školu navštěvuje
 • věk dítěte

Z těchto kritérií může ředitel školy stanovit výjimku v případě, že třídy nebudou naplněny do stanoveného počtu a kapacity mateřské školy.