Současnost školy

Základní školu tvoří celkem 22 kmenových tříd. Dvě přípravné třídy, všechny třídy prvního stupně a druhého stupně jsou umístěny na hlavní budově, tř. Družby 1383. Jedna přípravná třída a jedna třída mateřské školy se nacházejí v mateřské škole.
Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí mají možnost navštěvovat jednu ze tří přípravných tříd, které jim usnadní vstup do základního vzdělávání. Ve škole jsou zřízeny dvě učebny ICT, které slouží nejen pro výuku předmětů souvisejících s informatikou, ale i pro výuku ostatních předmětů (např. přírodopis, zeměpis, matematika). Pro zkvalitnění výuky jsou využívány interaktivní tabule, které jsou instalovány v odborných učebnách Hv, Vv, Nj, Aj a v učebnách ICT. K výuce Tv slouží dvě standardně vybavené tělocvičny. V areálu školy je nově rekonstruována budova dílen, která slouží k výuce pracovních činností. Na škole působí školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog a školní speciální pedagog. Součástí školy je také školní družina a školní jídelna.


© 2016 - 2019 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace