Výchovný poradce

Vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně

Mgr. Květuše Zmrzlíková

telefon: 596 311 317
email: zmrzlikova@zsdruzby.cz
konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě
pracovna: kabinet zástupce ředitele školy (přízemí)

 

Poskytované služby:

  • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)
  • spolupráce s institucemi (Magistrát města Karviné, Policie ČR, Okresní soud Karviná, lékaři)
  • profesní orientace žáků
  • evidence přihlášek žáků na střední školy a střední odborná učiliště
  • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávání a sledování talentovaných a nadaných žáků
  • ve spolupráci s třídními učiteli individuální pohovory/výchovné komise se zákonnými zástupci žáků s výukové a výchovné problémy
  • ve spolupráci se školním metodikem prevence a s ostatními pedagogickými pracovníky odhalování a sledování projevů sociálně patologických jevů a návrhy opatření pro jejich eliminaci
  • ve spolupráci se speciálním pedagogem podíl na vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky
  • ve spolupráci se školním metodikem prevence evidence neomluvené absence žáků, ohlašování neomluvené absence a konzultace s pracovníky příslušného odboru Magistrátu města Karviná

 

Důležité odkazy:

Atlas školství (vyhledávání škol a oborů v ČR)

http://www.atlasskolstvi.cz/

Portál MPSV (vyhledávání škol a oborů v ČR)

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_skol

Infoabsolvent (vyhledávání škol a oborů v ČR)

http://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Seznam

Adresář škol na MŠMT

http://rejskol.msmt.cz/

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad

http://www.msk.cz/skolstvi/index.html

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ:
Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019  

© 2016 - 2019 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace