ZŠ a MŠ Družby, Karviná>Přípravná třída>Informace o přípravné třídě

Informace o přípravné třídě

Přípravné třídy

Ve školním roce 1993/94 na základě výzvy ministerstva školství zřídil Školský úřad Karviná tzv. přípravnou třídu pro děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky.

Cíle a prostředky

Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet tak u nich případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání a tím i jejich perspektivy v dalším životě.
Stanoveného cíle dosahujeme uplatňováním nejrůznějších výchovně vzdělávacích prostředků, které svým obsahem i formou odpovídají stupni vývoje dětí. Základem je organizovaná činnost dětí - různé druhy her (didaktické, konstruktivní, soutěživé), rozhovor, učení, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti.
Těžiště práce spočívá v rozumové výchově, skládající se z několika složek (jazykové a komunikativní výchovy, rozvoje matematických představ a rozvoje poznání) a v rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí. Velký význam má také výtvarná, hudební a tělesná výchova.

 

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy je rozpracován do následujících okruhů učiva:

  • vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků
  • rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání)
  • hudební výchova
  • výtvarná výchova
  • pracovní výchova
  • tělesná výchova.

Učivo jednotlivých okruhů je často propojeno (např. pracovní výchova a výtvarná výchova). Jazyková výchova, hudební výchova a vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků prolíná celým vyučovacím procesem.

Přípravná třída je obdobím, které musí dětem ponechat dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, tj. přizpůsobit se a přivyknout všem změnám (nové roli, nové společnosti, novým požadavkům, časovému řádu).

V letošním školním roce 2023/2024 jsme otevřeli 2 přípravné třídy pro 18 dětí.

PT1 Vendula Kondziolková sídlí v budově základní školy Družby
PT2 Bc. Kateřina Jachymčáková sídlí v dílnách základní školy Družby