GDPR

(GDPR)

 

Správce osobních údajů:

Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace

Adresa školy: třída Družby 1383, 735 06 Karviná - Nové Město

Email: zs-druzby@volny.cz

Telefon hl. budova: 596 311 317

Telefon školní jídelna: 602 509 896

Telefon MŠ: 596 311 778

Telefon třída MŠ: 739 407 412

IČO: 48 004 472

Datum zařazení do sítě: 1.1.1993

REDIZO: 600 135 900

Zařazení do školského rejstříku: 79–01–C ZŠ

Datová schránka: hcxsfgq

E-podatelna: e-podatelna@zsdruzby.cz

Bankovní spojení: 57-34791/0100

Kontaktní údaje zřizovatele školy

Zřizovatel: Statutární město Karviná

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

IČO zřizovatele: 00 297 534

Kontakty na pověřence:

Mgr. Lenka Blanárová e-mail: poverenec@karvina.cz adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Informace o právech dle Nařízení.

Každý subjekt údajů má právo:

1. na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení)

2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 Nařízení)

3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 Nařízení)

4. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení)

5. na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení)

 

6. na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 Nařízení)

7. podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 Nařízení)

8. na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (čl. 7 Nařízení)

9. nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

více o Vašich právech ZDE

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

1. pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují (např. přijímání žáků k základnímu vzdělání),

2. pro splnění smlouvy mezi správcem a subjekty těchto osobních údajů (např. nájemní smlouva, darovací smlouva),

3. pro ochranu práv a oprávněných zájmů správce, jako ochrana života a zdraví osob (např. provozování kamerových systémů městem).

4. Případně jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

5. Ve výjimečných případech můžou být osobní údaje správcem zpracovány ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

V rámci zajišťování svých činností provádí Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

1. Přijímání do 1. ročníku a dalších ročníků vzdělávání

2. Zajištění předškolního a základního vzdělávání

3. Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků

4. Vzdělávání programu Erasmus+

5. Poskytování poradenských služeb ve školách

6. Zajištění školního stravování

7. Evidence čtenářů školní knihovny

8. Výběrová řízení na zaměstnance

9. Pracovněprávní a mzdová agenda

10. Evidence uchazečů o zaměstnání

11. Evidence úrazů

12. Ochrana majetku a osob

13. Prezentace správce oso

14. Organizace zájezdů, exkurzí a sportovních kurzů

15. Vydávání školních průkazů

16. Projekty, žádosti o dotace

17. Vedení účetnictví správce

18. Smlouvy, objednávky služeb

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.

Při zpracování osobních údajů správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění výše uvedených práv dle uvedených kontaktních údajů. Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany správce osobních údajů v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

Nařízení ke stažení zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en