Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog:

 

telefon:  
email:  
konzultační hodiny:  
pracovna:  

 

Poskytované služby:

  • depistáž (vyhledávání žáků v riziku – zejména na 1. stupni)
  • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • podpora při zpracovávání plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů
  • vedení předmětu speciálně pedagogické péče na doporučení školských poradenských zařízení
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)