Školní metodik prevence

Vedoucí ŠPP, školní metodik prevence:

Mgr. Monika Bittová

telefon: 596 311 317
email: bittova@zsdruzby.cz
konzultační hodiny: kdykoli po předchozí domluvě
pracovna: kabinet školního metodika prevence (č. B 63, přístavba mezi 1. a 2. patrem)

 

Poskytované služby:

 • řešení neomluvené absence ve spolupráci s výchovným poradcem
 • rozvíjení sociálních dovedností, vedení k odpovědnosti za vlastní chování a uvědomění si důsledků svého chování (neomluvená absence)
 • evidence a ohlašování neomluvené absence žáků, konzultace s pracovníky příslušného odboru Magistrátu města Karviná
 • spolupráce s institucemi (Magistrát města Karviné, Policie ČR, Okresní soud Karviná, lékaři)
 • rozvíjení základních zásad mezilidské komunikace
 • rozvíjení zdravých mezilidských vztahů v dětském kolektivu (snížení výskytu agresivního chování)
 • odhalování a sledování projevů sociálně patologických jevů a navrhování opatření pro jejich eliminaci ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky
 • řešení výukových a výchovných problémů žáků ve spolupráci s třídními učiteli a zákonnými zástupci
 • snižování agresivního chování u žáků ve spolupráci s rodiči a OSPOD Karviná
 • vedení žáků k samostatnému správnému rozhodování
 • pěstování právního vědomí u žáků
 • řešení krizových situací
 • podpora a pomoc žákům při budování odolnosti vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům
 • vedení ke zdravému způsobu života žáků (škodlivost návykových látek, hygiena, stravování)
 • podpora smysluplného využití volného času