MAP

Anonymní anketa pro rodiče: https://forms.gle/d2AEydNDFWxSCXJs8

Informace o projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná“
(registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040)

Název operačního programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Název prioritní osy:

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání


Realizátor projektu:

Statutární město Karviná
Realizováno v území ORP Karviná (tj. ve spolupráci s Dětmarovicemi, Stonavou a Petrovicemi u Karviné).


Délka trvání projektu:

1. 1. 2016 – 31. 12. 2017


Předpokládané náklady projektu:

5.156.569,- Kč


Financování:

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu ČR.


Místní akční plán (MAP):

MAP = strategie vzdělávání v území se zaměřením na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let (tj. MŠ a ZŠ). Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.


Cílové skupiny:

Cílovými skupinami projektu jsou:

 1. děti a žáci,
 2. pedagogičtí pracovníci,
 3. pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže,
 4. pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,
 5. pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu,
 6. rodiče dětí a žáků,
 7. vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,
 8. veřejnost,
 9. zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.


Cíle projektu:

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Karviná, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství se bude společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP+, který bude navazovat mimo jiné i na Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání v území zpracovanou v rámci výzvy č. 46 OP VK projektu Společná řešení pro lepší učení.


Dílčí cíle projektu:

 1. Systémově zlepšit řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Budování kapacit na úrovni zřizovatelů v území.
 2. Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
 3. Podpora škol se slabšími výsledky a rozvíjení potenciálu každého žáka.
 4. Zlepšování výsledků dětí a žáků a zároveň snížení nerovnosti mezi nimi.
 5. Zlepšování využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, zlepšení spolupráce s rodiči.
 6. Vyhledávat a podporovat talent dětí, zvýšit jejich talent na trhu práce.

 

Klíčové aktivity projektu:

Podstatou aktivit v projektu je podpora přípravy, realizace a vyhodnocování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV prioritně pro oblast předškolního a základního vzdělávání ve stanovených prioritních a volitelných opatřeních.

1. Akční plánování

 • rozvoj a rozšíření stávajícího partnerství, vznik řídícího výboru
 • dohoda o prioritách (vytvoření Strategického rámce MAP do roku 2023)
 • akční plánování
 • budování znalostních kapacit + spolupráce s Individuálním projektem systémovým se zaměřením na oblast Podpory budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území

2. Realizace

 • realizace opatření na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem zakotvených v Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání v území, což je výstup projektu z výzvy č. 46 OP VK Společná řešení pro lepší učení, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0006
 • služby školního psychologa na MŠ a ZŠ

3. Evaluace

 • vnitřní a vnější evaluační aktivity
 • vyhodnocení úspěšnosti, účinnosti a dopadů realizovaných aktivit
 • doporučení a úpravy procesů MAP a MAP samotného

4. Řízení MAP

 • vytvoření nezbytné odpovídající organizační struktury
 • nastavení a popis komunikačních mechanismů uvnitř MAP a základních procesů fungování MAP
 • účast a spolupráce na odborných panelech organizovaných v rámci jiných projektů systémových nebo ostatních se zaměřením na proces tvorby akčních plánů rozvoje vzdělávání,
 • komplexního systému hodnocení, budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání, zavedení kariérního systému učitele do praxe a inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

5. Řízení projektu

 • stanovení realizačního týmu a způsobu řízení projektu
 • vytvoření funkčního aparátu k naplňování a řízení MAP, tj. vhodná a odpovídající organizační struktura tvořena systémem pracovních skupin a poradních orgánů
 • identifikace dotčené veřejnosti
 • základní struktura partnerství