Zápis

Zápis

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a s sebou donese rodný list dítěte a občanský průkaz. U zápisu obdrží zákonný zástupce evidenční číslo. O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Výsledky budou oznámeny v zákonné lhůtě, a to vyvěšením seznamu dětí pod přiděleným evidenčním číslem. Seznam bude uveřejněn:

  • na dveřích mateřské školy
  • na informační tabuli ve vestibulu školy
  • na internetových stránkách školy

Stále platí povinnost přihlásit dítě, které do 31.8. příslušného roku dosáhne věku 5 let, k povinnému předškolnímu vzdělávání. Pokud zákonný zástupce dítě k předškolnímu vzdělávání nepřihlásí, dopustí se přestupku podle § 182 a školského zákona. Dítě, pro něž je vzdělávání povinné se vzdělává ve spádové mateřské škole, tedy ZŠ a MŠ Družby, pokud se zák. zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu či individuální vzdělávání dítěte. Pokud zákonný zástupce volí jinou formu povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání, přípravná třída ZŠ či školy speciální) oznámí tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.

Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zák. 258/2000Sb). Toto ustanovení neplatí pro povinné předškolní vzdělávání.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrovaného lékaře (dle zák. 561/2004 Sb.)

Žádost o přijetí ke vzdělávání je ke stažení v sekci dokumenty nebo je k vyzvednutí v mateřské škole.

Kritéria přijímání dětí

Žádost o přijetí dítěte